ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Α.Α.Δ.Ε. (ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ myDATA)

(Βήμα – βήμα η διαδικασία της ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA σύμφωνα με την απόφαση Α.1138/2020

Πρακτικά παραδείγματα με την καθημερινότητα του λογιστηρίου – λογιστικού γραφείου)

 • Παραδείγματα συναλλαγών και ειδικά θέματα διαβίβασης με μετατροπή των παραστατικών Ε.Λ.Π. σε παραστατικά myDATA και παράθεση της λογιστικής εγγραφής στο απλογραφικό και διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
  • Μεθοδολογία τακτοποίησης εσόδων και εξόδων προηγουμένων και επομένων χρήσεων
  • Έσοδα με παραστατικά (χονδρικές και λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών) – Επιστροφές και εκπτώσεις πωλήσεων
  • Έσοδα προερχόμενα από μη χρήση υπηρεσιών (αποζημίωση ακύρωσης κράτησης σε ξενοδοχεία κ.λπ.)
  • Έσοδα με λογιστικές εγγραφές
  • Χονδρική αγορά αγαθών (εμπορευσίμων και παγίων) από προμηθευτή ημεδαπής – αλλοδαπής – Επιστροφές και εκπτώσεις αγορών
  • Αυτοτιμολόγηση
  • Διαβίβαση απογραφής (αποθεμάτων λήξης τρέχουσας περιόδου και αποθεμάτων έναρξης της επόμενης περιόδου)
  • Αγορές και πωλήσεις (άρθρου 45 – εμπεριεχόμενος Φ.Π.Α.)
  • Δαπάνες με αποδείξεις λιανικών συναλλαγών
  • Δαπάνες με δικαίωμα και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α.
  • Ασφαλιστικές εισφορές Ε.Φ.Κ.Α. επιχειρηματία και μελών προσωπικών εταιρειών
  • Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης
  • Δαπάνες τηλεφωνίας και διαδικτύου
  • Διαβίβαση αρνητικών λογαριασμών (ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, τηλεφωνίας κ.λπ.)
  • Τραπεζικές δαπάνες (τόκοι και λοιπά τραπεζικά έξοδα)
  • Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού
  • Αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων
  • Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων (χονδρικά και λιανικά) – Λογισμός και διαβίβαση του κέρδους ή της ζημιάς από την πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων
  • Ενοίκιο επαγγελματικού χώρου με εκμισθωτή φυσικό πρόσωπο
  • Ενοίκιο επαγγελματικού χώρου με εκμισθωτή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα
  • Ασφαλιστήρια συμβόλαια
  • Συνδρομές
  • Έξοδα Ε.Ι>Χ. και Φ.Ι.Χ.
  • Έξοδα ταξιδίων
  • Επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις, ενισχύσεις και αποζημιώσεις που επηρεάζουν το λογιστικό και το φορολογικό αποτέλεσμα
  • Επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις, ενισχύσεις και αποζημιώσεις που δεν επηρεάζουν το λογιστικό και το φορολογικό αποτέλεσμα
  • Λοιπές επιχειρηματικές δαπάνες (ΕΝ.Φ.Ι.Α., Τέλος επιτηδεύματος κ.λπ.)
  • Πρόστιμα, ποινές και τόκοι
  • Ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου