Εργασίες τέλους χρήσης 2023

40,00

Ετήσιος πρακτικός λογιστικός και φορολογικός οδηγός

ISBN: 978-618-5782-02-3    

Διαθέσιμο

Στο βιβλίο αναλύονται πολλά λογιστικά και φορολογικά θέματα, μέσω πρακτικών παραδειγμάτων.

Παρατίθεται η μεθοδολογία προσδιορισμού των αποτελεσμάτων και παρουσιάζονται αναλυτικά παραδείγματα (εγγραφή-εγγραφή).

Περιλαμβάνει τον τρόπο διαβίβασης γεγονότων και συναλλαγών που αφορούν τις εργασίες τέλους χρήσης στην πλατφόρμα myDATA.

Κωδικός προϊόντος: 978-618-5782-02-3 Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

   Περιεχόμενα

 • Κανόνες προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της περιόδου 1.1/31.12.2023
  • Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τον Κ.Φ.Ε.
  • Χρηματοδοτικές μισθώσεις
  • Απομείωση αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων
  • Επιμέτρηση (αποτίμηση) αποθεμάτων τέλους χρήσης
  • Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
  • Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων
  • Στοιχεία της καθαρής θέσης
  • Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα
  • Μεταβολές λογιστικών πολιτικών
  • Κρατικές επιχορηγήσεις
  • Επιμέτρηση ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων στην εύλογη αξία
  • Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία
 • Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Ενσωμάτωση συναλλαγών και γεγονότων που καταχωρούνται στα λογιστικά αρχεία στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
 • Υποδείγματα κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, υποδείγματα
 • Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Μεθοδολογία του προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της περιόδου, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
 • Προσδιορισμός φορολογητέων αποτελεσμάτων
  • Κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα
  • Επιχειρηματικές δαπάνες οι οποίες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα (φορολογικά)
  • Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
  • Δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος
  • Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης
  • Προσαυξημένη φορολογική έκπτωση δαπανών επιχειρήσεων που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης
  • Προσαυξημένη φορολογική έκπτωση των εργοδοτικών εισφορών για τη δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας
  • Φορολογική έκπτωση ποσού ύψους 1.500,00 ευρώ για απασχόληση ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
  • Προσαυξημένη φορολογική έκπτωση της δαπάνης αγοράς καρτών απεριορίστων διαδρομών
  • Προσαυξημένη φορολογική έκπτωση της δαπάνης μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου
  • Προσαυξημένη φορολογική έκπτωση της δαπάνης αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.
  • Προσαυξημένη φορολογική έκπτωση της δαπάνης αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος
  • Προσαυξημένη φορολογική έκπτωση της δαπάνης αγοράς οχημάτων τύπου L, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών, καθώς και οχημάτων παντός εδάφους και άλλων μικρών οχημάτων με τρεις ή τέσσερις τροχούς, μηδενικών ρύπων ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.
  • Επιχειρηματικές δαπάνες οι οποίες δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα
  • Φορολογικές αποσβέσεις
  • Αποτίμηση αποθεμάτων
  • Μεταφορά φορολογικών ζημιών
 • Φορολογία των αποτελεσμάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα
  • Ατομικές επιχειρήσεις
  • Νομικά πρόσωπα – Νομικές οντότητες
  • Κεφαλαιοποίηση ή διανομή κερδών νομικών προσώπων για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος
 • Φορολογικά κίνητρα
 • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση της χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Κρατικές επιχορηγήσεις για απόκτηση παγίων και για πραγματοποιηση δαπανών
 • Λογιστική και φορολογική βάση
 • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου
 • Η διάθεση των κερδών των ανωνύμων εταιρειών
 • Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων
 • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση δαπάνης συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας η οποία ολοκληρώνεται σε επόμενη περίοδο (χρήση)
 • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
 • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας η οποία ολοκληρώνεται σε επόμενη περίοδο
 • Εισόδημα που προκύπτει στην περίπτωση ανέγερσης ακινήτου, προσθηκών, βελτιώσεων και επεκτάσεων σε ακίνητο τρίτου
 • Φορολογική μεταχείριση των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης
 • Παραδείγματα προσδιορισμού και φορολογίας εισοδήματος
  • Προσδιορισμός του καθαρού και του φορολογητέου εισοδήματος ετερόρρυθμης εταιρείας που τηρεί το απλογραφικό λογιστικό σύστημα, σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων, προσδιορισμός φορολογικών υποχρεώσεων
  • Κλείσιμο αποτελεσματικών λογαριασμών και σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων Ι.Κ.Ε. (Πολύ μικρή οντότητα του Ν.4308/2014), προσδιορισμός φορολογικών υποχρεώσεων, διάθεση αποτελεσμάτων
 • Διαβίβαση γεγονότων και συναλλαγών που αφορούν τις εργασίες τέλους χρήσης στην πλατφόρμα myDATA
  • Καταληκτικές ημερομηνίες διαβίβασης συναλλαγών και γεγονότων του 2023
  • Διαβίβαση του τέλους επιτηδεύματος
  • Χρονική τακτοποίηση εσόδων και εξόδων
  • Κρατικές επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, ενισχύσεις και αποζημιώσεις
  • Αποθέματα
  • Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας

Γιώργος Κορομηλάς, Μαρίνα Τσιαουσίδου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει…

 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Πρακτικός οδηγός εφαρμογής για πολύ μικρές και μικρές οντότητες

  50,00
0