Φόρτωση Εκδήλωση

Ηλεκτρονικά βιβλία Α.Α.Δ.Ε.- Πλατφόρμα myDATA 3.10.2023

Διαδικτυακό σεμινάριο

Βήμα – βήμα η διαδικασία της ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA σύμφωνα με την απόφαση Α.1138/2020

Πρακτικά παραδείγματα με την καθημερινότητα του λογιστηρίου – λογιστικού γραφείου

Η λειτουργία της πλατφόρμας, οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των λογιστών – φοροτεχνικών μέσα από χρηστικούς πίνακες και αναλυτικά παραδείγματα εφαρμογής

Για κάθε παράδειγμα παρατίθεται και η λογιστική εγγραφή στο απλογραφικό και στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Η σχέση της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA (ηλεκτρονικά βιβλία) με τον φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεων

Εισηγητής: Γιώργος Κορομηλάς

Αναλυτική Θεματολογία

 • Τι είναι η πλατφόρμα myDATA (ηλεκτρονικά βιβλία της Α.Α.Δ.Ε.)
 • Ποιος είναι ο σκοπός διαβίβασης των εσόδων, των εξόδων και των λογιστικών εγγραφών τακτοποίησης
 • Σχέση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της πλατφόρμας myDATA
 • Έκταση εφαρμογής (υπόχρεες και μη υπόχρεες οντότητες)
  • Ποιες είναι οι υποχρεώσεις διαβίβασης για το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.
  • Ποιες είναι οι υποχρεώσεις διαβίβασης για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις
 • Τρόποι (κανάλια) διαβίβασης – Ποια είναι η πιο συμφέρουσα επιλογή καναλιού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους απαλλασσόμενους της απόφασης ΠΟΛ.1002/2014
 • Πρόσφατες εξελίξεις
 • Χρόνος (προθεσμίες) διαβίβασης των εσόδων και των εξόδων
 • Διαβίβαση δεδομένων για τα έτη 2021, 2022 και 2023
  • Χρόνοι και μεθοδολογία διαβίβασης
  • Κυρώσεις
 • Απώλεια διασύνδεσης – Ενέργειες
 • Διαδικασία ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων
  • Εκδότης και Λήπτης παραστατικών – Ποιος διαβιβάζει τι
  • Μορφή και περιεχόμενο του βιβλίου αναλυτικών εγγραφών και του βιβλίου συνοπτικής απεικόνισης
  • Η έννοια του «Παραστατικού» Α.Α.Δ.Ε. και η σχέση του με τα εκδιδόμενα και λαμβανόμενα παραστατικά – Κατηγορίες, Είδη και Τύποι παραστατικών Α.Α.Δ.Ε.
  • Αντιστοίχιση των εκδιδομένων – λαμβανομένων παραστατικών (Ε.Λ.Π.) με τα «Παραστατικά» Α.Α.Δ.Ε.
  • Σύνοψη και χαρακτηρισμός συναλλαγών. Ποιες πληροφορίες διαβιβάζονται και πως ενημερώνονται τα ηλεκτρονικά βιβλία των επιχειρήσεων (ανεξάρτητα αν λειτουργούν ως εκδότες ή/και λήπτες αυτών)
  • Ροή διαδικασίας
 • Διαβίβαση λιανικών συναλλαγών
  • Διαβίβαση λιανικών συναλλαγών από Φ.Η.Μ. μέχρι 31.10.2023
  • Διαβίβαση λιανικών συναλλαγών από Φ.Η.Μ. από 1.11.2023 και εφεξής
  • Αποκλίσεις διαβίβασης λιανικών συναλλαγών
  • Κυρώσεις για τη μη διαβίβαση λιανικών συναλλαγών στο ESend
  • Διαβίβαση λιανικών συναλλαγών από μη υπόχρεους σε χρήση Φ.Η.Μ.
 • Παραδείγματα συναλλαγών και ειδικά θέματα διαβίβασης με μετατροπή των παραστατικών Ε.Λ.Π. σε παραστατικά myDATA και παράθεση της λογιστικής εγγραφής στο απλογραφικό και διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Έσοδα με παραστατικά (χονδρικές και λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών) – Επιστροφές και εκπτώσεις πωλήσεων
  • Έσοδα προερχόμενα από μη χρήση υπηρεσιών (αποζημίωση ακύρωσης κράτησης σε ξενοδοχεία κ.λπ.)
  • Έσοδα με λογιστικές εγγραφές (πιστωτικοί τόκοι)
  • Χονδρική αγορά αγαθών (εμπορευσίμων και παγίων) από προμηθευτή ημεδαπής – αλλοδαπής – Επιστροφές και εκπτώσεις αγορών
  • Αυτοτιμολόγηση
  • Διαβίβαση απογραφής (αποθεμάτων λήξης τρέχουσας περιόδου και αποθεμάτων έναρξης της επόμενης περιόδου)
  • Αγορές και πωλήσεις (άρθρου 45 – εμπεριεχόμενος Φ.Π.Α.)
  • Δαπάνες με αποδείξεις λιανικών συναλλαγών
  • Δαπάνες με δικαίωμα και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α.
  • Ασφαλιστικές εισφορές Ε.Φ.Κ.Α. επιχειρηματία και μελών προσωπικών εταιρειών
  • Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης
  • Δαπάνες τηλεφωνίας και διαδικτύου
  • Διαβίβαση αρνητικών λογαριασμών (ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, τηλεφωνίας κ.λπ.)
  • Τραπεζικές δαπάνες (τόκοι και λοιπά τραπεζικά έξοδα)
  • Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού
  • Αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων
  • Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων (χονδρικά και λιανικά) – Λογισμός και διαβίβαση του κέρδους ή της ζημιάς από την πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων
  • Ενοίκιο επαγγελματικού χώρου με εκμισθωτή φυσικό πρόσωπο
  • Ενοίκιο επαγγελματικού χώρου με εκμισθωτή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα
  • Ασφαλιστήρια συμβόλαια
  • Συνδρομές
  • Έξοδα Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ.
  • Έξοδα ταξιδίων
  • Επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις, ενισχύσεις και αποζημιώσεις που επηρεάζουν το λογιστικό και το φορολογικό αποτέλεσμα
  • Επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις, ενισχύσεις και αποζημιώσεις που δεν επηρεάζουν το λογιστικό και το φορολογικό αποτέλεσμα
  • Λοιπές επιχειρηματικές δαπάνες (ΕΝ.Φ.Ι.Α., Τέλος επιτηδεύματος κ.λπ.)
  • Πρόστιμα, ποινές και τόκοι
  • Ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου
 • Υποβολή δηλώσεων – Συμφωνία Ε3 δηλώσεων και Ε3 myDATA – Πρώτη και δεύτερη αντιπαραβολή
  • Πότε η ασυμφωνία δηλώσεων και ηλεκτρονικών βιβλίων θεωρείται δικαιολογημένη και πότε αδικαιολόγητη και ποιες είναι οι επιπτώσεις – ενέργειες κατά την υποβολή των δηλώσεων
 • Παραλείψεις – Αποκλείσεις Διαβίβασης Δεδομένων myDATA
  • Η μεθοδολογία και οι χρόνοι διαβίβασης Παραλείψεων και Αποκλίσεων
 • Φορολογικός έλεγχος και πλατφόρμα myDATA
  • Ποια στοιχεία θα χρησιμοποιούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες
  • Απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν τη σχέση της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA της Α.Α.Δ.Ε. με το φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεων
Οκτώβριος 03 2023

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία: 3 Οκτωβρίου
Ώρα: 4:00 μμ
Κόστος: 50,00 euro
Εκδήλωση:

Χώρος εκδήλωσης

Online σεμινάριο

Πρόγραμμα

 • Ώρα έναρξης: 16:00 μ.μ.
 • Εισηγητής: Γιώργος Α. Κορομηλάς
 • Λογιστής – Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων. Εισηγητής σεμιναρίων. Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών – Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν.4308/2014
 • Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κατεβάσουν σχετικές σημειώσεις.
 •  

Το σεμινάριο πραγματοποιείται μέσω ειδικής πλατφόρμας διεξαγωγής webinar και δεν μαγνητοσκοπείται.

Η συμμετοχή σας θεωρείται έγκυρη μετά την εξόφληση του κόστους συμμετοχής, οπότε και θα σας σταλεί το link (σύνδεσμος) για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Διοργανωτής

Tax Advisors IKE
Τηλέφωνο: 210 5786911
Email:
Ιστοσελίδα: Δείτε τη σελίδα του οργανωτή
0