Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Πρακτικός οδηγός εφαρμογής για πολύ μικρές και μικρές οντότητες

50,00

ISBN: 978-618-83367-3-5    Έκδοση Ιανουάριος 2020 – σελ.638

Διαθέσιμο

Πρακτικός οδηγός εφαρμογής των Ε.Λ.Π. για τις πολύ μικρές και μικρές οντότητες – Ανάλυση και ερμηνεία του Ν.4308/2014 όπως ισχύει με πολλά παραδείγματα

Κωδικός προϊόντος: 978-618-83367-3-5 Κατηγορία:

Περιγραφή

Περιεχόμενα

 1. Δομή και πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
 2. Κατηγορίες οντοτήτων – Κριτήρια ένταξης
 3. Λογιστικά συστήματα
  • Απλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία και καταγράφονται στα βασικά λογιστικά αρχεία
  • Οι φορολογικοί κανόνες που γίνονται λογιστικοί κανόνες για τις πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.)
  • Άλλα λογιστικά αρχεία που υποχρεούνται να τηρούν οι οντότητες με απλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Ποιο σχέδιο λογαριασμών πρέπει να τηρείται. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
 1. Παραστατικά πωλήσεων
 2. Αποθέματα
 3. Κρατικές επιχορηγήσεις για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και για έξοδα
  • Η λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων
  • Πως παρακολουθούνται οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1
 1. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων – Έσοδα και Έξοδα.
  • Η αρχή του δεδουλευμένου
  • Αναγνώριση εσόδων από πώληση αγαθών
  • Αναγνώριση εσόδων από παροχή υπηρεσιών
  • Αναγνώριση εσόδων τόκων, μερισμάτων και δικαιωμάτων
  • Αναγνώριση εσόδων κατασκευαστικών συμβολαίων
   • Μέθοδος ποσοστού ολοκλήρωσης (αναγνώριση εσόδων και δαπανών)
  • Λοιπά έσοδα και κέρδη
  • Έξοδα (Έξοδα ίδρυσης, κόστος κτήσης ή κόστος παραγωγής πωληθέντων αγαθών ή υπηρεσιών, δαπάνες μισθοδοσίας και λοιπές παροχές εργαζομένων, έξοδα έρευνας, έξοδα ανάπτυξης, επισκευές και συντηρήσεις, τόκοι και τα συναφή έξοδα, έξοδα και τις ζημίες από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, ζημίες που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων)
  • Λοιπά έξοδα και ζημιές
 1. Χρηματοοικονομικά στοιχεία
  • Πελάτες
  • Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων
  • Χορηγηθέντα δάνεια και λοιπές απαιτήσεις
  • Επενδύσεις
  • Συμμετοχές
  • Προπληρωμένα έξοδα (επομένων χρήσεων) και δουλευμένα έσοδα
  • Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
  • Καθαρή θέση
  • Κεφάλαιο.
  • Συναλλαγματικές διαφορές
  • Αποθεματικά
 1. Υποχρεώσεις
  • Προμηθευτές
  • Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων
  • Τραπεζικά δάνεια και λοιπές υποχρεώσεις
  • Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
  • Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
  • Έξοδα χρήσης δουλευμένα και έσοδα επομένων χρήσεων
  • Προβλέψεις
 1. Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία.
  • Αρχική αναγνώριση. Όλες οι περιπτώσεις αρχικής αναγνώρισης παγίων περιουσιακών στοιχείων (εξόφληση πέραν των συνήθων πιστωτικών ορίων, δαπάνες αποκατάστασης περιβάλλοντος κ.λπ.)
  • Δαπάνες συντηρήσεων και επισκευών
  • Ιδιοπαραγόμενα πάγια περιουσιακά στοιχεία
  • Αναπροσαρμογή αξίας ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
  • Αποσβέσεις – Εννοιολογικοί προσδιορισμοί.
  • Σταθερή μέθοδος
  • Φθίνουσα μέθοδος
  • Μέθοδος μονάδων παραγωγής
  • Ποιες οντότητες διενεργούν τις λογιστικές αποσβέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στη φορολογική νομοθεσία
  • Διαφοροποίηση λογιστικών και φορολογικών αποσβέσεων. Παρακολούθηση στο μητρώο των παγίων των λογιστικών και των φορολογικών αποσβέσεων
  • Υπεραξία και άυλα περιουσιακά στοιχεία
  • Έλεγχος απομείωσης
  • Χρηματοδοτικές μισθώσεις. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί.
  • Λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων από την πλευρά του εκμισθωτή, του μισθωτή και εμπόρου εκμισθωτή
  • Λογιστική αντιμετώπιση των συμβάσεων μίσθωσης των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1
  • Ακίνητα σε οικόπεδα τρίτων
  • Λογιστική αντιμετώπιση της οντότητας ιδιοκτήτη του οικοπέδου
  • Λογιστική αντιμετώπιση της μισθώτριας οντότητας
  • Λογιστική αντιμετώπιση της ανέγερσης ακινήτων σε οικόπεδο τρίτων των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1
  • Εκποίηση παγίων – Καταστροφή παγίων
 1. Αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  • Ισολογισμός (Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης)
  • Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου
  • Προσάρτημα
  • Απλοποιήσεις και απαλλαγές για τις πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1
  • Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων, (ανά κατηγορία οντότητας)
 1. Προσδιορισμός αποτελεσμάτων περιόδου
  • Προσδιορισμός αποτελεσμάτων των οντοτήτων που τηρούν βιβλία με το απλογραφικό λογιστικό σύστημα, (με πρακτικό παράδειγμα).
  • Προσδιορισμός αποτελεσμάτων των οντοτήτων που τηρούν βιβλία με το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, (με πρακτικό παράδειγμα).
  • Προσδιορισμός των φορολογητέων αποτελεσμάτων και του τρέχοντος φόρου (εξόδου) της περιόδου
  • Διάθεση αποτελεσμάτων περιόδου
 1. Παρακολούθηση λογιστικής και φορολογικής βάσης
  • Μόνιμες διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
  • Προσωρινές (χρονικές) διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης – Πότε αντιστρέφονται οι διαφορές αυτές.
  • Τρόποι παρακολούθησης διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης
  • Λογιστική αναβαλλόμενης φορολογίας
 1. Λοιπά πρακτικά θέματα που αφορούν τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τον Κ.Φ.Ε., οντοτήτων που τηρούν είτε το απλογραφικό είτε το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Χρονική τακτοποίηση εσόδων και εξόδων
  • Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση της ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτων
  • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση ενδοομιλικών μερισμάτων
  • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση κερδών που διανέμονται για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος
  • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση των διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων
  • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση δαπανών σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας που ολοκληρώνεται σε επόμενη χρήση
  • Λογιστική παρακολούθηση φόρων
  • Φόρου εισοδήματος (τρέχοντος και αναβαλλόμενου)
  • Τέλους επιτηδεύματος
  • ΕΝ.Φ.Ι.Α.
  • Διαφορών φορολογικού ελέγχου (εκτός φόρου εισοδήματος)
  • Διαφορών φορολογικού ελέγχου φόρου εισοδήματος
  • Προκαταβολής φόρου εισοδήματος
  • Λοιπών φόρων και τελών

 

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας

Γιώργος Κορομηλάς, Μαρίνα Τσιαουσίδου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει…

0