Προσωπικά δεδομένα – Πολιτική απορρήτου

Η εταιρεία Tax Advisors I.K.E. με έδρα το Περιστέρι, οδός Γεροστάθη 81, Τ.Κ. 12135, τηλ.: 210 5786911 Α.Φ.Μ. 998275121, Δ.Ο.Υ. Α΄ Περιστερίου, δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών-πελατών του δικτυακού τόπου www.taxad.gr και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, όπως τον Ν.2472/1997 «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως εκάστοτε ισχύει. Για το λόγο αυτό στο δικτυακό αυτό τόπο δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών-πελατών παρά μόνο, εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την απλή πλοήγηση στην ιστοσελίδα www.taxad.gr.

Τι είναι GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) 2016/679 αποτελεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679,  είναι η εταιρεία Tax Advisors I.K.E. με έδρα το Περιστέρι, οδός Γεροστάθη 81, Τ.Κ. 12135, email: contact@taxad.gr, τηλ.: 210 5786911 και ιστοσελίδα www.taxad.gr.

Η Εταιρεία διασφαλίζει τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα τον πελάτη–χρήστη της ιστοσελίδας, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., επάγγελμα.

Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται κατά την καταχώρηση μιας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, www.taxad.gr την οποία διαχειρίζεται η Tax Advisors I.K.E., την εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένα σεμινάριο-εκδήλωση, όταν δημιουργείται ένας λογαριασμός ή για την εγγραφή στο newsletter. Τα στοιχεία που ζητούνται είναι αυτά που απαιτούνται για την επεξεργασία και την εκτέλεση της παραγγελίας, έχουν τη σήμανση του υποχρεωτικού πεδίου και είναι ονοματεπώνυμο, πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email). Αν ο πελάτης-χρήστης επιθυμεί τη δημιουργία λογαριασμού, επιλέγει το σχετικό πεδίο και στην συνέχεια ορίζει τον προσωπικό του κωδικό (password). Επίσης απαιτείται και η συμπλήρωση κάποιων επιπλέον στοιχείων όπως στην περίπτωση που επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Επάγγελμα και επωνυμία), πληροφορίες για τον τρόπο πληρωμής, διαφορετική διεύθυνση αποστολής προϊόντων (εφόσον επιλεχθεί), καθώς και αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας, επιλέγοντας το σχετικό πεδίο στο «Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όρους και προϋποθέσεις του ιστότοπου».

Με την συμπλήρωση των στοιχείων του στις παραπάνω περιπτώσεις, ο πελάτης-χρήστης συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία Tax Advisors I.K.E. ως υπεύθυνης για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια την εταιρεία, είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσει η εταιρεία Tax Advisors I.K.E. για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται από την εταιρεία  Tax Advisors I.K.E. σε βάση δεδομένων σε ένα διακομιστή (server) και δύνανται να τύχουν επεξεργασίας, με αποκλειστικό σκοπό την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες-πελάτες, και συγκεκριμένα την υλοποίηση των παραγγελιών μέσω της ιστοσελίδας, τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις και λοιπές δραστηριότητες και γενικότερα για την επικοινωνία της εταιρείας με τους πελάτες-χρήστες με την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters) για προωθητικούς ή/και διαφημιστικούς σκοπούς και για προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται.

Για την είσοδο στο λογαριασμό, απαιτούνται το όνομα χρήστη που είναι η ηλεκτρονική του διεύθυνση και ο προσωπικός του κωδικός (password).

Ο χρήστης-πελάτης εξασφαλίζει ότι τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεται να ειδοποιεί την Εταιρεία για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτά. Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο μέσω κοινοποίησης λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στις φόρμες επικοινωνίας ή παραγγελίας προϊόντων/υπηρεσιών είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη-πελάτη.

Επίσης, ο χρήστης-πελάτης δεν θα πρέπει να κοινοποιεί σε τρίτους τον προσωπικό κωδικό, ούτε θα πρέπει να τον φυλάσσει σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, για να αποτρέψει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Σε περίπτωση γνωστοποίησης των κωδικών σε τρίτο, ο χρήστης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα την Tax Advisors I.K.E. Σε περίπτωση διαρροής προσωπικών στοιχείων, η Tax Advisors I.K.E. δεν έχει καμία ευθύνη εφόσον δεν έχει προηγουμένως ενημερωθεί για την παράνομη χρήση των στοιχείων αυτών.

Στα πλαίσια προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της η Tax Advisors I.K.E., ενδέχεται να επεξεργάζεται πληροφορίες που είναι δημοσιευμένες στο διαδίκτυο σε μηχανές αναζήτησης και social media εφαρμογές όπως, Google, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, με σκοπό τη δημιουργία εξατομικευμένης προώθησης και ενημέρωσης του δυνητικού πελάτη μέσω τηλεφώνου ή/και email για τον παραπάνω εμπορικό σκοπό. Νομική βάση αποτελεί η οικειοθελής δημοσίευση πληροφοριών των χρηστών σε μηχανές αναζήτησης και η εγγραφή τους σε υπηρεσίες social media όπου λαμβάνονται ως ρητή συναίνεση για δημοσίευση πληροφοριών ανάλογα με τις ρυθμίσεις των εφαρμογών που διαχειρίζονται οι χρήστες.

Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξεργασία είναι τόσο η εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄β), όσο και το έννομο συμφέρον της εταιρίας μας (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄στ).

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας μπορεί να χρησιμοποιούνται και για συμμετοχή των χρηστών-πελατών σε έρευνες ικανοποίησης πελατών, εφόσον έχει δοθεί η συγκατάθεσή τους, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο. Η έρευνα ικανοποίησης πελατών μπορεί να πραγματοποιείται μέσω  ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) και είναι απαραίτητη η τήρηση λογαριασμού ή η εγγραφή τους στο newsletter.

Κοινοποίηση δεδομένων

Η Tax Advisors διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τα φυσικά πρόσωπα σε τρίτες εταιρείες, οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες αυτοματοποίησης με σκοπό τη μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (όπως η mailchimp.com).

Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των παραγγελιών κάποια από τα δεδομένα αυτά μεταφέρονται σε συνεργαζόμενες εταιρείες, όπως εταιρείες ταχυμεταφορών για τη μεταφορά και παράδοση των προϊόντων. Οι μεταφορικές εταιρείες ενδέχεται να επικοινωνήσουν με τους πελάτες για να ζητήσουν διευκρινήσεις σχετικά με την παράδοση των προϊόντων.

Επίσης, τα δεδομένα αυτά είναι πιθανόν να  είναι προσβάσιμα σε συνεργαζόμενες εταιρείες πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης και marketing του e-shop, όπου η Tax Advisors διασφαλίζει την προστασία τους με αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας  και συνεχή έλεγχο των κατάλληλων και οργανωτικών μέτρων που λαμβάνουν οι εταιρείες αυτές.

Τέλος, η Tax Advisors δεσμεύεται ότι δεν θα πωλήσει, μεταβιβάσει ή κοινοποιήσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε τρίτους, τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλέξει μέσω του www.taxad.gr, με την εξαίρεση των παραπάνω αναφερόμενων περιπτώσεων και των σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών-πελατών τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης από τους ίδιους. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης των χρηστών-πελατών δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Για την ανάκληση της συγκατάθεσής τους οι χρήστες-πελάτες μπορούν να απευθυνθούν στο τμήμα προστασίας προσωπικών δεδομένων της Tax Advisors αποστέλλοντας σχετικό  email: contact@taxad.gr  ή στο τηλέφωνο: 210 5786911. Επιπλέον μπορούν να χρησιμοποιήσουν την επιλογή διαγραφής, ακολουθώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στα ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνονται.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η  Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Γενικότερα, αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στην ιστοσελίδα της, καθώς η μετάδοση πληροφοριών/δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν μπορεί να είναι απόλυτα ασφαλής.

 Δικαιώματα Πρόσβασης και Αντίρρησης

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την Tax Advisors δικαιούται να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού του χαρακτήρα αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης). Επίσης δικαιούται να προβάλλει εγγράφως οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Επιπλέον, έχει δικαίωμα διόρθωσης και επικαιροποίησης των προσωπικών δεδομένων του. 

Τέλος, κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την Tax Advisors έχει δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων, επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στα ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνει. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης επεξεργασίας των δεδομένων, δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της. Σε περιπτώσεις που η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιβάλλεται από το νόμο, το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Όλα τα παραπάνω δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης μπορούν να ασκηθούν και μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση contact@taxad.gr   από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της οποίας υποβλήθηκε η ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας ή η παραγγελία στο e-shop της εταιρείας , ώστε να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων. Εναλλακτικά μπορείτε με επικοινωνήσετε με την εταιρεία Tax Advisors στο τηλέφωνο 210 5786911.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στην περίπτωση που κάποιο πρόσωπο θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475600, e-mail complaints@dpa.gr.

Επειδή η παρούσα ενημέρωση και οι εμπεριεχόμενοι σε αυτή όροι προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιηθούν, ο χρήστης-πελάτης της ιστοσελίδας πρέπει τακτικά να ενημερώνεται για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχει για τυχόν αλλαγές.

………………………………..