Φορολογικός έλεγχος – Έμμεσες μέθοδοι ελέγχου

50,00

Διαθέσιμο 

ISBN: 978-618-5782-01-6   

Έκδοση Ιούλιος 2023

Ανάλυση των διατάξεων του Ν.4987/2022 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) που αφορούν το φορολογικό έλεγχο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερα εκτενής αναφορά στις έμμεσες  μεθόδους ελέγχου, με πολλά αναλυτικά παραδείγματα του κατ’ έλεγχο προσδιορισμού των φορολογητέων αποτελεσμάτων και υπολογισμού των συνολικών επιβαρύνσεων.

Μέσω χρηστικών πινάκων, αναλύονται οι διατάξεις για την παραγραφή, τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τις παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, τις διαδικασίες της ενδικοφανούς προσφυγής και πολλά συναφή θέματα.

Κωδικός προϊόντος: 978-618-5782-01-6 Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

     Περιεχόμενα

 • Ισχύουσες διατάξεις φορολογικού ελέγχου
 • Εξουσίες της Φορολογικής Διοίκησης
 • Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο
 • Είσοδος στις εγκαταστάσεις του φορολογούμενου – Εντολή ελέγχου
 • Διενέργεια, κατά προτεραιότητα, μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. από το γραφείο σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου/λογιστικού αρχείου (παραστατικού) σύμφωνα με την απόφαση Α.1413/2019
 • Πρόγραμμα ελέγχου επιχειρήσεων, που τηρούν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014
 • Πρόγραμμα ελέγχου προσώπων που τηρούν το απλογραφικό λογιστικό σύστημα, για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά
 • Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου
 • Φορολογικό πιστοποιητικό
 • Διενέργεια φορολογικού ελέγχου
 • Βασικοί νόμοι φορολογικού και λογιστικού περιεχομένου που ισχύουν/ίσχυαν ανά ελεγχόμενη χρήση/φορολογικό έτος
 • Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης
 • Πράξεις προσδιορισμού φόρου
 • Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου
  • Παραγραφή φορολογικών αξιώσεων των ετών μέχρι και το 2013
  • Παραγραφή φορολογικών αξιώσεων των ετών 2014 και επομένων, (παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου)
  • Έκδοση και κοινοποίησης πράξης προσδιορισμού φόρου
 • Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τις παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας
  • Τόκοι και πρόστιμα
  • Διαδικαστικές παραβάσεις
  • Υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων
  • Πρόστιμα για παραβάσεις υποχρεώσεων για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών
  • Κυρώσεις για τη μη παροχή πληροφοριών ή στοιχείων από τις ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας διαμοιρασμού
  • Πρόστιμα για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ
  • Πρόστιμα για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), καθώς και έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ., ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές
  • Πρόστιμα για τη μη συμμόρφωση με το άρθρο 12 του Ν.2328/1995
  • Κυρώσεις (πρόστιμα) για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φ.Η.Μ.
  • Κυρώσεις (πρόστιμα) για παραβίαση της υποχρέωσης του άρθρου 15Β
  • Κυρώσεις στους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών για παραβίαση των υποχρεώσεων της παραγράφου 3β του άρθρου 15
  • Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών
  • Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς / ατελούς υποβολής έκθεσης ανά χώρα και δηλωτέας διασυνοριακής ρύθμισης
  • Πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης και μη υποβολής δήλωσης
  • Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας
  • Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης και μη υποβολής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου που διαπιστώνεται κατόπιν ελέγχου
  • Τέλη Χαρτοσήμου κατά την εξόφληση των πρόσθετων φόρων και προστίμων
 • Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια
 • Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας
 • Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή προστίμων
 • Εγκλήματα φοροδιαφυγής / Ποινική Διαδικασία
  • Εγκλήματα φοροδιαφυγής και προβλεπόμενες ποινές ανά φορολογικό αντικείμενο
  • Αυτουργοί και συνεργοί (
  • Μηνυτήρια αναφορά και ποινική διαδικασία
  • Αναστολή της ποινής
 • Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης
 • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση των διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων
 • Διαδικασίες προσφυγής
 • Παραδείγματα προσδιορισμού αποτελεσμάτων ελέγχου με προσδιορισμό φόρων, προστίμων και συνολικών επιβαρύνσεων
  • Μερικός φορολογικός έλεγχος δύο φορολογικών ετών με λογιστικές διαφορές
  • Μερικός φορολογικός έλεγχος δύο φορολογικών ετών με έμμεσες μεθόδους ελέγχου και εφαρμογή της αρχής των αναλογιών
  • Μερικός φορολογικός έλεγχος δύο φορολογικών ετών με έμμεσες μεθόδους ελέγχου και εφαρμογή της αρχής των αναλογιών στη μία ελεγχόμενη περίοδο
  • Μερικός φορολογικός έλεγχος δύο φορολογικών ετών με έμμεσες μεθόδους ελέγχου και εφαρμογή της τεχνικής ανάλυσης ρευστότητας στη μία ελεγχόμενη περίοδο
  • Μερικός φορολογικός έλεγχος με έμμεσες μεθόδους ελέγχου και εφαρμογή της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών
 • Παράρτημα που περιέχει :
  • Λογιστική και φορολογική βάση
  • Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
  • Φορολογική μεταχείριση των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης
  • Φορολογική μεταχείριση εσόδου συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας η οποία ολοκληρώνεται σε επόμενη περίοδο
  • Φορολογική μεταχείριση δαπάνης συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας η οποία ολοκληρώνεται σε επόμενη περίοδο (χρήση)
  • Φορολογική μεταχείριση των δαπανών ενοικίων
  • Αποτίμηση αποθεμάτων
  • Προβλέψεις για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων
  • Ενδοομιλικά μερίσματα
  • Υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση τίτλων συμμετοχής
  • Διανομή ή/και κεφαλαιοποίηση κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος
  • Φορολογική μεταχείριση των προσωρινών διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης κατά το χρόνο διανομής τους, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2089/2022
  • Κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
  • Μεταφορά φορολογικών ζημιών
 • Κλίμακες και φορολογικοί συντελεστές ετών 2014 και επομένων
 • Σημαντικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που αφορούν το φορολογικό έλεγχο

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας

Γιώργος Κορομηλάς

Μπορεί επίσης να σας αρέσει…

 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Πρακτικός οδηγός εφαρμογής για πολύ μικρές και μικρές οντότητες

  50,00
0