ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαδικτυακό σεμινάριο

Διαθέσιμο και πάλι με τη νέα χρονιά

Οι έμμεσες μέθοδοι ελέγχου στην επιχειρηματική δραστηριότητα

Τι ισχύει για τις διαδικασίες ελέγχου επιχειρήσεων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ελεγκτών – ελεγχόμενων – λογιστών φοροτεχνικών, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου, τα νέα στοιχεία, τις κυρώσεις για τους παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας και τη σχέση της πλατφόρμας myDATA (ηλεκτρονικά βιβλία) με τον έλεγχο των επιχειρήσεων

Εισηγητής: Γιώργος Α. Κορομηλάς

Αναλυτική Θεματολογία

 • Φορολογικός έλεγχος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

  • Υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα
  • Διενέργεια, κατά προτεραιότητα, μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. από το γραφείο σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου, σύμφωνα με την απόφαση Α.1413/2019
  • Πρόγραμμα ελέγχου των επιχειρήσεων που τηρούν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, για τα φορολογικά έτη 2014 και επόμενα, σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1036/9.3.2017, (σχετική απόφαση ΠΟΛ.1124/18.6.2015)
  • Πρόγραμμα ελέγχου των επιχειρήσεων που τηρούν το απλογραφικό λογιστικό σύστημα, για τα φορολογικά έτη 2014 και επόμενα, σύμφωνα με την απόφαση Α.1293/23.7.2019
  • Έμμεσες τεχνικές ελέγχου που αφορούν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα – νομικές οντότητες σύμφωνα με την απόφαση Α.1008/2020, (σχετική εγκύκλιος Ε.2016/2020)
 • Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου

  • Χρόνος διαφύλαξης λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων)
  • Νόμιμη παράταση του αρχικού χρόνου παραγραφής
  • Τι ισχύει για τις παρατάσεις του αρχικού χρόνου παραγραφής μετά την έκδοση της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ 1738/2017
  • Για ποιες ελεγχόμενες περιόδους η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εκδόσει και να κοινοποιήσει οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού εντός του 2022
 • Νέα (συμπληρωματικά) στοιχεία

  • Ποια είναι τα νέα (συμπληρωματικά) στοιχεία και ποιος φέρει το βάρος της απόδειξης μετά την έκδοση της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ 2439/2017 και της απόφασης ΣτΕ 658/2020
 • Επιτόπιος έλεγχος – Έλεγχος από το γραφείο

 • Η σχέση της πλατφόρμας myDATA (Ηλεκτρονικά βιβλία της Α.Α.Δ.Ε.) με το φορολογικό έλεγχο
 • Έλεγχος ορθού προσδιορισμού των φορολογικών αποτελεσμάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρα 21 έως και 27 του Ν.4172/2013)
 • Ποιες είναι οι επιπτώσεις για την επιχείρηση η οποία δεν έχει τηρήσει τα λογιστικά αρχεία και δεν έχει συντάξει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ε.Λ.Π.
 • Διαδικασία ελέγχου
  • Έκδοση και κοινοποίηση εντολής ελέγχου και αιτήματος παροχής πληροφοριών
  • Υποχρεώσεις και δικαιώματα ελεγκτικών οργάνων και ελεγχόμενων επιχειρήσεων
  • Διαδικασία ελέγχου (ελεγκτικές διαπιστώσεις)
  • Έκδοση και κοινοποίηση των Προσωρινών Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού και του Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου
  • Απόψεις φορολογουμένου (υποβολή ή μη του υπομνήματος κατ’ άρθρο 28 του Ν.4174/2013)
  • Έκδοση και κοινοποίηση των Οριστικών Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού και της Έκθεσης Ελέγχου
  • Ενδικοφανής Προσφυγή (Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής Προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (υπηρεσία εσωτερικής επανεξέτασης) της Α.Α.Δ.Ε.)
 • Παραδείγματα προσδιορισμού αποτελεσμάτων ελέγχου. Προσδιορισμός φόρων, προστίμων και τόκων

  • Προσδιορισμός αποτελεσμάτων ελέγχου μετά τη διαπίστωση μη αναμόρφωσης μη εκπιπτομένων επιχειρηματικών δαπανών
  • Προσδιορισμός αποτελεσμάτων ελέγχου με την έμμεση μέθοδο της αρχής των αναλογιών
  • Προσδιορισμός αποτελεσμάτων ελέγχου με την έμμεση μέθοδο της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών
 • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση των διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων
 • Διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.
  • Τόκοι και πρόστιμα
  • Ποιες είναι οι κυρώσεις που προβλέπονται για τη μη τήρηση ή μη ενημέρωση των λογιστικών αρχείων μετά το πέρας του χρόνου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  • Ποιες είναι οι κυρώσεις για την μη αποστολή δεδομένων λιανικών συναλλαγών στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ. (ESend)
 • Εγκλήματα φοροδιαφυγής, (ποινικές κυρώσεις)
 • Παρεμπόδιση ελέγχου, υπόθαλψη παραβάτη, συνέργεια στη διάπραξη φορολογικής παράβασης
 • Αποστολή αναφορών, για εγκλήματα φοροδιαφυγής, στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του άρθρου 47 του Ν.4557/2018
 • Επαρκής αιτιολογία καταλογιστικών πράξεων
 • Βάρος απόδειξης πλημμέλειας πράξης προσδιορισμού
0