Φορολογικές Σημειώσεις 2018

50,00

ISBN: 978-618-83367-1-1 – Έκδοση Απρίλιος 2018

Εξαντλημένο

Περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές στον κώδικα φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (Ν. 4172/2013) όπως ισχύουν για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2017, όλες τις αλλαγές που ισχύουν από την 1.1.2018 και μετά και πολλά θέματα εφαρμογής των νέων λογιστικών κανόνων (Ε.Λ.Π.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε.

Εξαντλημένο

Κωδικός προϊόντος: 978-618-83367-0-4-1 Κατηγορίες: , Ετικέτες: ,

Περιγραφή

Περιεχόμενα

 • Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.
  • Φορολογία μισθωτής εργασίας και συντάξεων. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.
  • Παροχές σε είδος. Πως προσδιορίζεται η αγοραία αξία των παροχών που προσαυξάνει ή δημιουργεί εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
  • Φορολογία αμειβομένων με έκδοση τιμολογίου (μπλοκάκια).
  • Φορολογία όσων απέκτησαν εισόδημα από εργασιακή σχέση της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. (διανομή φυλλαδίων, επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάστασης κ.λπ.).
  • Φορολογία επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκείται ατομικά. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, μείωση συντελεστή για τους νέους επαγγελματίες.
  • Εισόδημα από κεφάλαιο. Φορολογία εισοδήματος από μερίσματα, τόκους δικαιώματα και ενοίκια. Φορολογική αντιμετώπιση της ανέγερσης κτίσματος, των επεκτάσεων και βελτιώσεων με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή.
  • Εισόδημα από υπεραξία κεφαλαίου. Φορολογία εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων.
  • Μειώσεις φόρου (Γενική μείωση φόρου για όσους αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία – συντάξεις. Μειώσεις φόρου λόγω ιατρικών δαπανών, δωρεών και αναπηρίας).
  • Τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων). Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
  • Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
  • Επισφαλείς απαιτήσεις.
 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
  • Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κ.λπ. με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία
  • Φορολογία Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμών κ.λπ. Χρόνος και τρόπος φορολογίας διανεμομένων κερδών.
  • Πότε αποκτάται το εισόδημα από τους εταίρους – μετόχους προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.
  • Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων. Προϋποθέσεις απαλλαγής των εσόδων από συμμετοχές από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Παράδειγμα σχηματισμού ειδικού αποθεματικού από ενδοομιλικά μερίσματα όταν το λογιστικό αποτέλεσμα της περιόδου είναι ζημιά
  • Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων. Προϋποθέσεις απαλλαγής από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
  • Παράδειγμα διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
  • Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
  • Προκαταβολή φόρου εισοδήματος.
 • Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα είτε αυτή ασκείται ατομικώς είτε εταιρικώς.
  • Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών.
  • Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.
  • Όλες οι νέες θέσεις της Διοίκησης για τις επιχειρηματικές δαπάνες
  • Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
  • Αποσβέσεις παγίου ενεργητικού.
  • Περιουσιακά στοιχεία αντικείμενο χρηματοοικονομικής μίσθωσης. Παραδείγματα.
  • Αποτίμηση (επιμέτρηση) αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων. Απαλλαγή από την απογραφή. Χρηστικοί πίνακες.
  • Φορολογία εισοδήματος αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Ολοκληρωμένο παράδειγμα προσδιορισμού των αποτελεσμάτων νομικού προσώπου που τηρεί το απλογραφικό λογιστικό σύστημα σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τον Κ.Φ.Ε.
  • Χρονική τακτοποίηση εσόδων και εξόδων
  • Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) προ φόρων.
  • Προσδιορισμός φορολογητέων αποτελεσμάτων – Μόνιμες και προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης.
  • Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος, της προκαταβολής φόρου και του συνολικού ποσού για καταβολή. Εγγραφή της δαπάνης φόρου εισοδήματος.
  • Πως αντιμετωπίζεται λογιστικά το τέλος επιτηδεύματος στα απλογραφικά βιβλ.
  • Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) μετά φόρων.
  • Σύνταξη της κατάστασης αποτελεσμάτων.
  • Σύνταξη του προσαρτήματος.
  • Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση της ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου.
 • Παράδειγμα προσδιορισμού των αποτελεσμάτων νομικού προσώπου (Α.Ε.) που τηρεί το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τον Κ.Φ.Ε.
  • Εξαγωγή πρώτου ισοζυγίου
  • Εργασίες προετοιμασίας (Επιμέτρηση αποθεμάτων, αποσβέσεις, χρονική τακτοποίηση εσόδων και εξόδων κ.λπ.)
  • Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) προ φόρων.
  • Προσδιορισμός φορολογητέων αποτελεσμάτων – Μόνιμες και προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
  • Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος, της προκαταβολής φόρου και του συνολικού ποσού για καταβολή. Εγγραφή της δαπάνης φόρου εισοδήματος.
  • Πως αντιμετωπίζεται λογιστικά το τέλος επιτηδεύματος στα διπλογραφικά βιβλία.
  • Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) μετά φόρων.
  • Σύνταξη της κατάστασης αποτελεσμάτων.
  • Σύνταξη του προσαρτήματος.
  • Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση της ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου.
  • Αναγνώριση τακτικού αποθεματικού, μερισμάτων, αμοιβών από ποσοστά στα μέλη του Δ.Σ. και της προκαταβολής φόρου εισοδήματος
 • Παραδείγματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογίας και διάθεσης νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας

Γιώργος Κορομηλάς

0