Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν. 4172/2013 Ανάλυση και ερμηνεία – Νέα 2η Έκδοση

60,00

ISBN: 978-618-80871-6-3  – 2η Έκδοση

Ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων σε 700 σελίδες με πολλούς χρηστικούς πίνακες και παραδείγματα εφαρμογής

Εξαντλημένο

Κωδικός προϊόντος: 978-618-80871-5-6 Κατηγορία:

Περιγραφή

Ανάλυση και ερμηνεία του Κ.Φ.Ε. όπως ισχύει μετά τις αλλαγές με τους Ν. 4174/2013, Ν. 4223/2013, Ν. 4254/2014, Ν. 4283/2014, Ν. 4302/2014, Ν. 4303/2014 και Ν. 4305/2014 και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους, με πολλούς χρηστικούς πίνακες, εξειδικευμένα θέματα και παραδείγματα

 

 • Γενικές διατάξεις που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
  • Φορολογικό έτος.
  • Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
  • Κατηγορίες (πηγές) προέλευσης του εισοδήματος. (Μισθωτή εργασία, επιχειρηματική δραστηριότητα, απόδοση κεφαλαίου και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου).
  • Ακαθάριστο και καθαρό φορολογητέο εισόδημα. Εισοδήματα που απαλλάσσονται από το φόρο.
 • Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα
  • Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Οι νέες προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Πλήρης ανάλυση των σχετικών διατάξεων και των σχετικών εγκυκλίων.
  • Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
  • Φορολογικές αποσβέσεις παγίου ενεργητικού. Οι νέοι κανόνες για τις αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων. Αντιμετώπιση χρηματοοικονομικών μισθώσεων. Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση.
  • Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων.
  • Επισφαλείς απαιτήσεις. Οι νέοι κανόνες για την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των προβλέψεων. Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση.
  • Φορολογία επιχειρήσεων ανέγερσης και πώλησης οικοδομών. Πως θα φορολογηθεί το εισόδημα από πώληση οικοδομών με άδεια που έχει εκδοθεί πριν την 1.1.2006 και με άδεια που έχει εκδοθεί μετά την 1.1.2016.
  • Μεταφορά ζημιών.
 • Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
  • Παροχές σε είδος. Ποιες από τις παροχές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία. Πλήρης ανάλυση των σχετικών διατάξεων και των σχετικών εγκυκλίων.
  • Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
  • Μείωση φόρου στη θέση του αφορολογήτου ορίου, αποδείξεις δαπανών για τη διατήρηση της μείωσης φόρου, οι νέες αλλαγές. Δαπάνες που παρέχουν μείωση φόρου σε όσους αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Φορολογία αξιωματικών και κατωτέρων πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού.
  • Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων). Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Φορολόγηση διαφοράς τεκμηρίων.
  • Φορολογία επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκείται ατομικά. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.
  • Εισόδημα από κεφάλαιο. Φορολογία εισοδήματος από μερίσματα, τόκους δικαιώματα και ενοίκια.
  • Εισόδημα από υπεραξία κεφαλαίου. Φορολογία εισοδήματος από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και τίτλων.
  • Φορολογία αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., εταίρων και διαχειριστών λοιπών εταιρειών (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. κ.λπ.).
  • Υπόχρεοι και ημερομηνίες υποβολής δήλωσης.
  • Αναλυτικά παραδείγματα.
 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
  • Αντικείμενο, υποκείμενα του φόρου και απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα.
  • Υποκεφαλαιοδότηση, ενδοομιλικές συναλλαγές, μεταφορά λειτουργιών, εισφορές ενεργητικού αντί τίτλων, ανταλλαγή τίτλων, συγχωνεύσεις και διασπάσεις, μεταφορά της καταστατικής έδρας μιας SE ή μιας SCE, μη εφαρμογή ευεργετημάτων.
  • Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κ.λπ.
  • Φορολογία Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμών κ.λπ. Χρόνος και τρόπος φορολογίας διανεμομένων κερδών. Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων, (προϋποθέσεις απαλλαγής των εσόδων από συμμετοχές από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων).
  • Εκκαθάριση.
  • Υπόχρεοι και ημερομηνίες υποβολής δήλωσης.
  • Αναλυτικά παραδείγματα προσδιορισμού, φορολογίας και διάθεσης των αποτελεσμάτων.
 • Παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
  • Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στις αμοιβές μελών Δ.Σ. Α.Ε.
  • Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Λοιπές υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου πληρωμές. Λοιπές διευκρινίσεις σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1120/25.4.2014.
 • Προκαταβολή φόρου εισοδήματος.
 • Διανομή – κεφαλαιοποίηση και φορολογία των αποθεματικών που είχαν απαλλαχθεί του φόρου βάσει διατάξεων του Ν. 2238/1994. Αναλυτικά παραδείγματα εφαρμογής των διατάξεων.
 • Καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας

Γιώργος Κορομηλάς

0