Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για πολύ μικρές και μικρές οντότητες

50,00

ISBN: 978-618-80871-7-0
Ένας χρηστικός οδηγός των Ε.Λ.Π. με πλήρη ανάλυση και ερμηνεία των λογιστικών κανόνων που διέπουν τις πολύ μικρές και μικρές οντότητες και πολλά παραδείγματα εφαρμογής

Εξαντλημένο

Κωδικός προϊόντος: 978-618-80871-7-0 Κατηγορία:

Περιγραφή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Ορισμοί
 • Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
 • Κατηγορίες οντοτήτων – Κριτήρια ένταξης
  • Μεγάλες
  • Μεσαίες
  • Μικρές
  • Πολύ μικρές
 • Απλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Κύρια λογιστικά αρχεία
  • Άλλα λογιστικά αρχεία που υποχρεούνται να τηρούν οι οντότητες με απλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Ποιο σχέδιο λογαριασμών πρέπει να τηρείται. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
   • Προτεινόμενο σχέδιο λογαριασμών του παραρτήματος Γ’ του Ν. 4308/2014
  • Άλλα λογιστικά αρχεία που υποχρεούνται να τηρούν οι οντότητες με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • Διασφάλιση αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος (απλογραφικού και διπλογραφικού)
 • Παραστατικά πωλήσεων
  • Τιμολόγια και στοιχεία λιανικής
 • Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία.
  • Αρχική αναγνώριση
  • Βελτιώσεις – Προσθήκες
  • Δαπάνες συντηρήσεων και επισκευών
  • Αποσβέσεις – Εννοιολογικοί προσδιορισμοί.
   • Σταθερή μέθοδος
   • Φθίνουσα μέθοδος
   • Μέθοδος μονάδων παραγωγής
   • Ποιες οντότητες διενεργούν τις λογιστικές αποσβέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στη φορολογική νομοθεσία (άρθρο 24 Ν. 4172/2013)
   • Διαφοροποίηση λογιστικών και φορολογικών αποσβέσεων. Παρακολούθηση στο μητρώο των παγίων των λογιστικών και των φορολογικών αποσβέσεων
   • Παραδείγματα εφαρμογής
  • Υπεραξία και άυλα περιουσιακά στοιχεία
   • Με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή
   • Με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή
   • Με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιορισθεί αξιόπιστα
  • Έλεγχος απομείωσης – Παραδείγματα
  • Χρηματοδοτικές μισθώσεις.
   • Εννοιολογικοί προσδιορισμοί.
   • Λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων από την πλευρά του εκμισθωτή
   • Λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων από την πλευρά του εκμισθωτή όταν αυτός είναι κατασκευαστής ή έμπορος
   • Λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων από την πλευρά του μισθωτή
   • Λογιστική αντιμετώπιση των συμβάσεων μίσθωσης των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1
   • Παραδείγματα εφαρμογής
  • Ακίνητα σε οικόπεδα τρίτων
   • Λογιστική αντιμετώπιση της οντότητας ιδιοκτήτη του οικοπέδου
   • Λογιστική αντιμετώπιση της μισθώτριας οντότητας
  • Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων
   • Για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων
   • Για τα έξοδα
  • Απογραφή και επιμέτρηση εμπορευσίμων αγαθών
   • Απαλλαγές πολύ μικρών οντοτήτων
   • Κανόνες επιμέτρησης αποθεμάτων
   • Έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού της ποσότητας ή της αξίας του τελικού αποθέματος
  • Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων
   • Εννοιολογικοί προσδιορισμοί – Η αρχή του δεδουλευμένου
    • Η χρονική τακτοποίηση των δαπανών σε τηρούντες βιβλία συναλλαγών με το απλογραφικό ή το διπλογραφικό σύστημα.
   • Αναγνώριση εσόδων από πώληση αγαθών
   • Αναγνώριση εσόδων από παροχή υπηρεσιών
   • Αναγνώριση εσόδων κατασκευαστικών συμβολαίων
    • Μέθοδος ποσοστού ολοκλήρωσης (αναγνώριση εσόδων και δαπανών)
   • Προβλέψεις – απομειώσεις
    • Εννοιολογικοί προσδιορισμοί. Λογιστική αντιμετώπιση.
    • Ποιες οντότητες διενεργούν τις λογιστικές προβλέψεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στη φορολογική νομοθεσία (άρθρο 26 Ν. 4172/2013)
   • Παρακολούθηση λογιστικής και φορολογικής βάσης
    • Μόνιμες διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
    • Προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
    • Πότε αντιστρέφονται οι διαφορές αυτές.
    • Παραδείγματα εφαρμογής
   • Προσδιορισμός των λογιστικών και των φορολογητέων κερδών των πολύ μικρών και των μικρών οντοτήτων
    • Προσδιορισμός λογιστικών κερδών των οντοτήτων που τηρούν βιβλία με το απλογραφικό λογιστικό σύστημα
    • Προσδιορισμός λογιστικών κερδών των οντοτήτων που τηρούν βιβλία με το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Εγγραφές μεταφοράς των αποτελεσματικών λογαριασμών. Οι διαφορές των Ε.Λ.Π. με το Ε.Γ.Λ.Σ.
    • Προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών
    • Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων
    • Αναλυτικά παραδείγματα προσδιορισμού του λογιστικού και του φορολογητέου εισοδήματος και μεταφοράς των δεδομένων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
   • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών και μικρών οντοτήτων
    • Τηρούντες βιβλία με την απλογραφική μέθοδο
     • Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
     • Προσάρτημα
    • Τηρούντες βιβλία μα τη διπλογραφική μέθοδο
     • Ισολογισμός
     • Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
     • Προσάρτημα
    • Πρώτη εφαρμογή
     • Αναδρομική προσαρμογή κονδυλίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
     • Απλοποιήσεις για τις πολύ μικρές και μικρές οντότητες
     • Αναλυτικά παραδείγματα πρώτης εφαρμογής
    • Φορολογικές αποσβέσεις παγίου ενεργητικού. Συντελεστές φορολογικών αποσβέσεων. Οι κανόνες για τις φορολογικές αποσβέσεις των ιδιόκτητων παγίων περιουσιακών στοιχείων και αυτών που αποτελούν αντικείμενο χρηματοοικονομικής μίσθωσης. Ποιες οντότητες ταυτίζουν τις λογιστικές και τις φορολογικές αποσβέσεις σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα). Τρόπος έκπτωσης των δαπανών ανέγερσης ακινήτου, επεκτάσεων και βελτιώσεων με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο του εκμισθωτή. Οι οδηγίες σύμφωνα με τις εγκυκλίους ΠΟΛ. 1073/2015 και ΠΟΛ. 1103/2015 και τις λοιπές θέσεις της Διοίκησης. Φορολογική αντιμετώπιση αποσβέσεων που διενεργήθηκαν με χαμηλότερους ή υψηλότερους συντελεστές από τους προβλεπόμενους. Παραδείγματα εφαρμογής.
    • Επισφαλείς απαιτήσεις. Οι κανόνες για την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των προβλέψεων για τη διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων. Ποιες οντότητες υποχρεούνται να παρακολουθούν τις προβλέψεις μόνο σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία από το Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα). Ανεξόφλητο ποσό Φ.Π.Α. επισφαλών απαιτήσεων – Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα. Οι οδηγίες σύμφωνα με τις εγκυκλίους ΠΟΛ. 1056/2015, ΠΟΛ. 1113/2015 και τις λοιπές θέσεις της Διοίκησης.
    • Παραδείγματα.
     • Προσδιορισμός αποτελεσμάτων και σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 με απλογραφικό λογιστικό σύστημα.
     • Προσδιορισμός αποτελεσμάτων και σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων οντοτήτων που τηρούν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
     • Πρώτη εφαρμογή.

 

 

 

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας

Γιώργος Κορομηλάς

0