Φορολογικές Σημειώσεις 2016

50,00

ISBN: 978-618-80871-8-7
Όλες οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (Ν. 4172/2013) που ισχύουν για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2015

Εξαντλημένο

Κατηγορία:

Περιγραφή

Περιεχόμενα

 • Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.
  • Φορολογία μισθωτής εργασίας και συντάξεων. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.
  • Παροχές σε είδος. Ποιες από τις παροχές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία.
  • Φορολογία αμειβομένων με έκδοση τιμολογίου (μπλοκάκια).
  • Φορολογία όσων απέκτησαν εισόδημα από εργασιακή σχέση της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. (διανομή φυλλαδίων, επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάστασης κ.λπ.).
  • Φορολογία επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκείται ατομικά. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, μείωση συντελεστή για τους νέους επαγγελματίες.
  • Εισόδημα από κεφάλαιο. Φορολογία εισοδήματος από μερίσματα, τόκους δικαιώματα και ενοίκια. Φορολογική αντιμετώπιση της ανέγερσης κτίσματος, των επεκτάσεων και βελτιώσεων με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή.
  • Εισόδημα από υπεραξία κεφαλαίου. Φορολογία εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων.
   Μειώσεις φόρου (Γενική μείωση φόρου για όσους αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία – συντάξεις. Μειώσεις φόρου λόγω ιατρικών δαπανών, δωρεών και αναπηρίας).
  • Τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων). Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
  • Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
  • Επισφαλείς απαιτήσεις.
 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
  • Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κ.λπ. με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία
  • Φορολογία Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμών κ.λπ. Χρόνος και τρόπος φορολογίας διανεμομένων κερδών.
  • Πότε αποκτάται το εισόδημα από τους εταίρους – μετόχους προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.
  • Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων. Προϋποθέσεις απαλλαγής των εσόδων από συμμετοχές από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
  • Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων. Προϋποθέσεις απαλλαγής από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
  • Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
  • Προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Σε ποια νομικά πρόσωπα αλλάζουν οι συντελεστές προκαταβολής φόρου εισοδήματος.
 • Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα είτε αυτή ασκείται ατομικώς είτε εταιρικώς.
  • Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών.
  • Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.
  • Όλες οι θέσεις της Διοίκησης για τις επιχειρηματικές δαπάνες
  • Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
  • Αποσβέσεις παγίου ενεργητικού.
  • Περιουσιακά στοιχεία αντικείμενο χρηματοοικονομικής μίσθωσης. Παραδείγματα.
  • Αποτίμηση (επιμέτρηση) αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων. Απαλλαγή από την απογραφή. Χρηστικοί πίνακες.
  • Φορολογία εισοδήματος αγροτών. Παραδείγματα.
 • Παράδειγμα προσδιορισμού των αποτελεσμάτων επιχείρησης που τηρεί το απλογραφικό λογιστικό σύστημα σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τον Κ.Φ.Ε.
  • Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) προ φόρων.
  • Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος, της προκαταβολής φόρου και του συνολικού ποσού για καταβολή. Εγγραφή της δαπάνης φόρου εισοδήματος. Πως αντιμετωπίζεται λογιστικά το τέλος επιτηδεύματος.
  • Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) μετά φόρων.
  • Σύνταξη της κατάστασης αποτελεσμάτων.
  • Σύνταξη του προσαρτήματος.
  • Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση της ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου.
 • Παραδείγματα φορολογίας και διάθεσης των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων που τηρούν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας

Γιώργος Κορομηλάς

Μπορεί επίσης να σας αρέσει…

0