Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – Πρακτικός οδηγός εφαρμογής για πολύ μικρές και μικρές οντότητες

50,00

ISBN: 978-618-83367-0-4 – Έκδοση Σεπτέμβριος 2017

Ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων του Ν. 4308/2013/ Φ.Ε.Κ. 251/Α’ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) όπως ισχύουν, μετά τις μεταβολές που επήλθαν με το Ν. 4472/2017

Εξαντλημένο

Κωδικός προϊόντος: 978-618-83367-0-4 Κατηγορία: Ετικέτες: ,

Περιγραφή

Περιεχόμενα

 1. Δομή και πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
 2. Κατηγορίες οντοτήτων – Κριτήρια ένταξης
  • Μεγάλες
  • Μεσαίες
  • Μικρές
  • Πολύ μικρές (εντός και εκτός οδηγίας 2013/34/ΕΕ)
 1. Λογιστικά συστήματα
 • Απλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία και καταγράφονται στα βασικά λογιστικά αρχεία
  • Οι φορολογικοί κανόνες που γίνονται λογιστικοί κανόνες για τις πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.)
  • Άλλα λογιστικά αρχεία που υποχρεούνται να τηρούν οι οντότητες με απλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Ποιο σχέδιο λογαριασμών πρέπει να τηρείται. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
 • Διασφάλιση αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος (απλογραφικού και διπλογραφικού)
 • Ενημέρωση και διαφύλαξη λογιστικών αρχείων
 1. Παραστατικά πωλήσεων
 2. Αποθέματα
 • Κανόνες επιμέτρησης αποθεμάτων
 • Απαλλαγή από τη σύνταξη απογραφής για τις πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1
 • Έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού της ποσότητας ή της αξίας του τελικού αποθέματος
 • Απομείωση αποθεμάτων
 1. Κρατικές επιχορηγήσεις για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και για έξοδα
 • Η λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων
 • Πως παρακολουθούνται οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1
 1. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων – Έσοδα και Έξοδα.
 • Εννοιολογικοί προσδιορισμοί – Η αρχή του δεδουλευμένου
 • Αναγνώριση εσόδων από πώληση αγαθών
 • Αναγνώριση εσόδων από παροχή υπηρεσιών
 • Αναγνώριση εσόδων τόκων, μερισμάτων και δικαιωμάτων
 • Αναγνώριση εσόδων κατασκευαστικών συμβολαίων
  • Μέθοδος ποσοστού ολοκλήρωσης (αναγνώριση εσόδων και δαπανών)
 • Λοιπά έσοδα και κέρδη
 • Έξοδα (Έξοδα ίδρυσης, κόστος κτήσης ή κόστος παραγωγής πωληθέντων αγαθών ή υπηρεσιών, δαπάνες μισθοδοσίας και λοιπές παροχές εργαζομένων, έξοδα έρευνας, έξοδα ανάπτυξης, επισκευές και συντηρήσεις, τόκοι και τα συναφή έξοδα, έξοδα και τις ζημίες από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, ζημίες που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων)
 • Λοιπά έξοδα και ζημιές
 1. Χρηματοοικονομικά στοιχεία
 • Πελάτες
  • Απομειώσεις (προβλέψεις) πελατών
 • Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων
 • Χορηγηθέντα δάνεια και λοιπές απαιτήσεις
 • Επενδύσεις
 • Συμμετοχές
 • Προπληρωμένα έξοδα (επομένων χρήσεων) και δουλευμένα έσοδα
 • Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
 1. Καθαρή θέση
 • Κεφάλαιο.
 • Συναλλαγματικές διαφορές
 • Αποθεματικά
 1. Υποχρεώσεις
 • Προμηθευτές
 • Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων
 • Τραπεζικά δάνεια και λοιπές υποχρεώσεις
 • Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
  • Φ.Π.Α (λογιστική παρακολούθησης του Φ.Π.Α.)
 • Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
 • Έξοδα χρήσης δουλευμένα και έσοδα επομένων χρήσεων
 • Προβλέψεις
 1. Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία.
 • Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
 • Αρχική αναγνώριση. Όλες οι περιπτώσεις αρχικής αναγνώρισης παγίων περιουσιακών στοιχείων (εξόφληση πέραν των συνήθων πιστωτικών ορίων, δαπάνες αποκατάστασης περιβάλλοντος κ.λπ.)
 • Δαπάνες συντηρήσεων και επισκευών
 • Ιδιοπαραγόμενα πάγια περιουσιακά στοιχεία
 • Αποσβέσεις – Εννοιολογικοί προσδιορισμοί.
  • Σταθερή μέθοδος
  • Φθίνουσα μέθοδος
  • Μέθοδος μονάδων παραγωγής
  • Ποιες οντότητες διενεργούν τις λογιστικές αποσβέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στη φορολογική νομοθεσία (άρθρο 24 Ν. 4172/2013)
  • Διαφοροποίηση λογιστικών και φορολογικών αποσβέσεων. Παρακολούθηση στο μητρώο των παγίων των λογιστικών και των φορολογικών αποσβέσεων
 • Υπεραξία και άυλα περιουσιακά στοιχεία
 • Έλεγχος απομείωσης
 • Χρηματοδοτικές μισθώσεις. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί.
  • Λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων από την πλευρά του εκμισθωτή, του μισθωτή και εμπόρου εκμισθωτή
  • Λογιστική αντιμετώπιση των συμβάσεων μίσθωσης των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1
 • Ακίνητα σε οικόπεδα τρίτων
  • Λογιστική αντιμετώπιση της οντότητας ιδιοκτήτη του οικοπέδου
  • Λογιστική αντιμετώπιση της μισθώτριας οντότητας
  • Λογιστική αντιμετώπιση της ανέγερσης ακινήτων σε οικόπεδο τρίτων των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1
 • Εκποίηση παγίων – Καταστροφή παγίων
 1. Αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Ισολογισμός (Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης)
 • Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου
 • Προσάρτημα
 • Απλοποιήσεις και απαλλαγές για τις πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1
 1. Προσδιορισμός αποτελεσμάτων περιόδου
 • Γενικά
 • Εργασίες προετοιμασίας
 • Προσδιορισμός αποτελεσμάτων των οντοτήτων που τηρούν βιβλία με το απλογραφικό λογιστικό σύστημα, (με πρακτικά παραδείγματα).
 • Προσδιορισμός αποτελεσμάτων των οντοτήτων που τηρούν βιβλία με το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, (με πρακτικά παραδείγματα).
  • Εγγραφές μεταφοράς των αποτελεσματικών λογαριασμών, (διαφορές με το Ε.Γ.Λ.Σ. – πλεονεκτήματα νέας μεθοδολογίας).
 • Προσδιορισμός των φορολογητέων αποτελεσμάτων και του τρέχοντος φόρου (εξόδου) της περιόδου
 • Διάθεση αποτελεσμάτων περιόδου
 1. Παρακολούθηση λογιστικής και φορολογικής βάσης
 • Μόνιμες διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
 • Προσωρινές (χρονικές) διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης – Πότε αντιστρέφονται οι διαφορές αυτές.
 • Τρόποι παρακολούθησης διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης
 • Λογιστική αναβαλλόμενης φορολογίας
 1. Λοιπά πρακτικά θέματα απλογραφίας και διπλογραφίας
 • Χρονική τακτοποίηση εσόδων και εξόδων
 • Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση της ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτων
 • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση ενδοομιλικών μερισμάτων
 • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση κερδών που διανέμονται για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος
 • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού
 • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση δαπανών σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας που ολοκληρώνεται σε επόμενη χρήση
 • Λογιστική παρακολούθηση φόρων
  • Φόρου εισοδήματος (τρέχοντος και αναβαλλόμενου)
  • Τέλους επιτηδεύματος
  • ΕΝ.Φ.Ι.Α.
  • Διαφορών φορολογικού ελέγχου (εκτός φόρου εισοδήματος)
  • Διαφορών φορολογικού ελέγχου φόρου εισοδήματος
  • Προκαταβολής φόρου εισοδήματος
  • Λοιπών φόρων και τελών

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας

Γιώργος Κορομηλάς, Μαρίνα Τσιαουσίδου

0