Φόρτωση Εκδηλώσεις

Εργασίες τέλους χρήσης 2021 -1.02.2022

Webinar

Προσδιορισμός του καθαρού και του φορολογητέου εισοδήματος σύμφωνα με τους κανόνες των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Ε. για την περίοδο (χρήση) 2021

Πως θα γίνει ο προσδιορισμός του καθαρού και του φορολογητέου εισοδήματος επαγγελματιών και επιχειρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες των Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014 και του Κ.Φ.Ε. (Ν,4172/2013) για την περίοδο 2021, με χρηστικούς πίνακες και αναλυτικά παραδείγματα. Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση των μέτρων στήριξης επιχειρήσεων και επαγγελματιών λόγω Covid-19

Εισηγητής: Γιώργος Α. Κορομηλάς

Αναλυτική Θεματολογία

 

 • Βασικοί κανόνες των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Ε. βάσει των οποίων συντάσσονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα :
  • Αρχή του δεδουλευμένου
  • Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
  • Αναγνώριση εσόδων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τον Κ.Φ.Ε.
  • Αναγνώριση εξόδων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τον Κ.Φ.Ε.
  • Διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης (μόνιμες και προσωρινές) στα έσοδα και στα έξοδα
  • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση των εσόδων που αφορούν την κλειόμενη περίοδο και τα σχετικά παραστατικά εκδίδονται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου της επόμενης περιόδου
 • Προσδιορισμός των φορολογητέων αποτελεσμάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα
  • Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα
  • Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
  • Αποτίμηση αποθεμάτων
  • Φορολογικές αποσβέσεις
  • Επισφαλείς απαιτήσεις
  • Μεταφορά ζημιάς
  • Απαλλασσόμενα ενδοομιλικά μερίσματα
  • Δαπάνες που εκπίπτουν προσαυξημένες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων
 • Μεθοδολογία προσδιορισμού λογιστικών και φορολογικών αποτελεσμάτων περιόδου
  • Βήματα προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της περιόδου των ατομικών επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων – νομικών οντοτήτων που τηρούν το απλογραφικό λογιστικό σύστημα με παραδείγματα εφαρμογής
  • Βήματα προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της περιόδου των ατομικών επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων – νομικών οντοτήτων που τηρούν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα με παραδείγματα εφαρμογής
  • Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ποια είναι η σπουδαιότητα αυτών ειδικά σε διαδικασίες όπως ρυθμίσεις, εξωδικαστικοί συμβιβασμοί κ.λπ.
  • Ποιες είναι οι προσαρμογές που πρέπει να γίνουν για τον προσδιορισμό των φορολογητέων αποτελεσμάτων
  • Ποιες είναι οι κυρώσεις που προβλέπονται για τη μη τήρηση ή μη ενημέρωση των λογιστικών αρχείων μετά το πέρας του χρόνου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση των μέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων λόγω Covid-19
 • Ειδικά θέματα που αφορούν τις εργασίες προσδιορισμού των ετησίων αποτελεσμάτων και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων – νομικών οντοτήτων ανεξάρτητα αν τηρείται απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση των τεκμαρτών εσόδων και εξόδων (ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων)
  • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση του τέλους επιτηδεύματος
  • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων
  • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση του φόρου εισοδήματος (εξόδου περιόδου)
  • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση των διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων
  • Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των λοιπών φόρων – τελών (ΕΝ.Φ.Ι.Α. κ.λπ.)
 • Παραδείγματα προσδιορισμού αποτελεσμάτων περιόδου 2021
  • Επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
 • Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Οι αλλαγές που αφορούν το φορολογικό έτος 2021.
 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων – οντοτήτων. Οι αλλαγές που αφορούν το φορολογικό έτος 2021.
Φεβρουάριος 01 2022

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία: 1 Φεβρουαρίου
Ώρα: 4:00 μμ
Κόστος: 50,00€
Εκδήλωση Categories:

Χώρος εκδήλωσης

Online σεμινάριο

Πρόγραμμα

 • Ώρα έναρξης: 16:00 μ.μ.
 • Εισηγητής: Γιώργος Α. Κορομηλάς
 • Λογιστής – Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων. Εισηγητής σεμιναρίων. Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών – Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν.4308/2014
 • Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κατεβάσουν σχετικές σημειώσεις.
 •  

Το σεμινάριο πραγματοποιείται μέσω ειδικής πλατφόρμας διεξαγωγής webinar και δεν μαγνητοσκοπείται.

Η συμμετοχή σας θεωρείται έγκυρη μετά την εξόφληση του κόστους συμμετοχής, οπότε και θα σας σταλεί το link (σύνδεσμος) για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Διοργανωτής

Tax Advisors IKE
Τηλέφωνο: 210 5786911
Email:
Ιστοσελίδα: Δείτε τη σελίδα του οργανωτή
0