Φόρτωση Εκδηλώσεις

Εργασίες τέλους χρήσης 2020 -27.05.2021

Προσδιορισμός του καθαρού και φορολογητέου εισοδήματος σύμφωνα με τους κανόνες των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Ε. για την περίοδο 2020

Πως θα γίνει ο προσδιορισμός του καθαρού και του φορολογητέου εισοδήματος επαγγελματιών και επιχειρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες των Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014) και του Κ.Φ.Ε. (Ν,4172/2013) για την περίοδο 2020. Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση των μέτρων στήριξης επιχειρήσεων και επαγγελματιών λόγω Covid-19

Εισηγητής: Γιώργος Α. Κορομηλάς

Αναλυτική Θεματολογία

 • Βασικοί κανόνες Ε.Λ.Π. και Κ.Φ.Ε. βάσει των οποίων συντάσσονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα
  • Αρχή του δεδουλευμένου
  • Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
  • Αναγνώριση εσόδων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τον Κ.Φ.Ε.
  • Αναγνώριση εξόδων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τον Κ.Φ.Ε. (εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες)
  • Διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης (μόνιμες και προσωρινές) στα έσοδα και στα έξοδα
 • Μεθοδολογία προσδιορισμού λογιστικών και φορολογικών αποτελεσμάτων περιόδου
  • Βήματα προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της περιόδου των ατομικών επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων – νομικών οντοτήτων που τηρούν το απλογραφικό λογιστικό σύστημα με παραδείγματα εφαρμογής
  • Βήματα προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της περιόδου των ατομικών επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων – νομικών οντοτήτων που τηρούν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα με παραδείγματα εφαρμογής
  • Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ποια είναι η σπουδαιότητα αυτών ειδικά σε διαδικασίες όπως ρυθμίσεις, εξωδικαστικοί συμβιβασμοί κ.λπ.
  • Ποιες είναι οι προσαρμογές που πρέπει να γίνουν για τον προσδιορισμό των φορολογητέων αποτελεσμάτων
  • Ποιες είναι οι κυρώσεις που προβλέπονται για τη μη τήρηση ή μη ενημέρωση των λογιστικών αρχείων μετά το πέρας του χρόνου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση των μέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων λόγω Covid-19
  • Επιστρεπτέα προκαταβολή
  • Αποζημίωση ειδικού σκοπού 800,00 ευρώ των επιχειρήσεων
  • Αποζημίωση ειδικού σκοπού 600,00 ευρώ των επιστημόνων
  • Φορολογικές ελαφρύνσεις (συμψηφισμός έκπτωσης 25% Φ.Π.Α.)
  • Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος
  • Λοιπά μέτρα και λοιπές ενισχύσεις
 • Ειδικά θέματα που αφορούν τις εργασίες προσδιορισμού των ετησίων αποτελεσμάτων και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων – νομικών οντοτήτων ανεξάρτητα αν τηρείται απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση των τεκμαρτών εσόδων και εξόδων (ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων)
  • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση του τέλους επιτηδεύματος
  • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων μετά τις μεταβολές που επήλθαν στο άρθρο 24 του Κ.Φ.Ε.
  • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση του φόρου εισοδήματος (εξόδου περιόδου)
  • Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των λοιπών φόρων – τελών (ΕΝ.Φ.Ι.Α., διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων κ.λπ.)
 • Παραδείγματα προσδιορισμού αποτελεσμάτων περιόδου 2020
  • Επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία: 27 Μαΐου
Ώρα: 4:00 μμ
Κόστος: 50,00€
Εκδήλωση Categories:

Χώρος εκδήλωσης

Online σεμινάριο

Πρόγραμμα

 • Ώρα έναρξης: 16:00 μ.μ.
 • Εισηγητής: Γιώργος Α. Κορομηλάς
 • Λογιστής – Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων. Εισηγητής σεμιναρίων. Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών – Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν.4308/2014
 • Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κατεβάσουν σχετικές σημειώσεις.
 •  

Το σεμινάριο πραγματοποιείται μέσω ειδικής πλατφόρμας διεξαγωγής webinar και δεν μαγνητοσκοπείται.

Η συμμετοχή σας θεωρείται έγκυρη μετά την εξόφληση του κόστους συμμετοχής, οπότε και θα σας σταλεί το link (σύνδεσμος) για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Διοργανωτής

Tax Advisors IKE
Τηλέφωνο: 210 5786911
Email:
Ιστοσελίδα: Δείτε τη σελίδα του οργανωτή
0