Φόρτωση Εκδηλώσεις

Εργασίες τέλους χρήσης περιόδου 2020 -28.1.2021

Προσδιορισμός του καθαρού και του φορολογητέου εισοδήματος σύμφωνα με τους κανόνες των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Ε. για την περίοδο 2020

Πως θα γίνει ο προσδιορισμός του καθαρού και του φορολογητέου εισοδήματος επαγγελματιών και επιχειρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες των Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014 και του Κ.Φ.Ε. (Ν,4172/2013) για την περίοδο 2020. Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση των μέτρων στήριξης επιχειρήσεων και επαγγελματιών λόγω Covid-19

Εισηγητής: Γιώργος Α. Κορομηλάς

Αναλυτική Θεματολογία

 • Βασικοί κανόνες Ε.Λ.Π. και Κ.Φ.Ε. βάσει των οποίων συντάσσονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Αρχή του δεδουλευμένου
 • Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
 • Αναγνώριση εσόδων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τον Κ.Φ.Ε.
 • Αναγνώριση εξόδων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τον Κ.Φ.Ε. (εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες)
 • Διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης (μόνιμες και προσωρινές) στα έσοδα και στα έξοδα
 • Μεθοδολογία προσδιορισμού λογιστικών και φορολογικών αποτελεσμάτων περιόδου
  • Βήματα προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της περιόδου των ατομικών επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων – νομικών οντοτήτων που τηρούν το απλογραφικό λογιστικό σύστημα με παραδείγματα εφαρμογής
  • Βήματα προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της περιόδου των ατομικών επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων – νομικών οντοτήτων που τηρούν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα με παραδείγματα εφαρμογής
  • Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ποια είναι η σπουδαιότητα αυτών ειδικά σε διαδικασίες όπως ρυθμίσεις, εξωδικαστικοί συμβιβασμοί κ.λπ.
  • Ποιες είναι οι προσαρμογές που πρέπει να γίνουν για τον προσδιορισμό των φορολογητέων αποτελεσμάτων
  • Ποιες είναι οι κυρώσεις που προβλέπονται για τη μη τήρηση ή μη ενημέρωση των λογιστικών αρχείων μετά το πέρας του χρόνου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση των μέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων λόγω Covid-19
  • Επιστρεπτέα προκαταβολή
  • Αποζημίωση 800,00 ευρώ των επιχειρήσεων
  • Αποζημίωση ειδικού σκοπού των επιχειρήσεων
  • Φορολογικές ελαφρύνσεις (έκπτωση 25%)
  • Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος
  • Λοιπά μέτρα και λοιπές ενισχύσεις
 • Ειδικά θέματα που αφορούν τις εργασίες προσδιορισμού των ετησίων αποτελεσμάτων και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων – νομικών οντοτήτων ανεξάρτητα αν τηρείται απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση των τεκμαρτών εσόδων και εξόδων (ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων)
  • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση του τέλους επιτηδεύματος
  • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων μετά τις μεταβολές που επήλθαν στο άρθρο 24 του Κ.Φ.Ε. με το Ν.4549/2018
  • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση του φόρου εισοδήματος (εξόδου περιόδου)
  • Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των λοιπών φόρων – τελών (ΕΝ.Φ.Ι.Α., διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων κ.λπ.)
 • Παραδείγματα προσδιορισμού αποτελεσμάτων περιόδου 2020
  • Επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
Ιανουάριος 28 2021

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία: 28 Ιανουαρίου
Ώρα: 4:00 μμ
Κόστος: 50,00€
Εκδήλωση Categories:

Χώρος εκδήλωσης

Online σεμινάριο

Πρόγραμμα

 • Εισηγητής: Γιώργος Α. Κορομηλάς
 • Λογιστής – Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων. Εισηγητής σεμιναρίων. Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών – Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν.4308/2014
 • Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα σταλούν στους συμμετέχοντες σημειώσεις.
 •  

Το σεμινάριο πραγματοποιείται μέσω ειδικής πλατφόρμας διεξαγωγής webinar.
Η συμμετοχή σας θεωρείται έγκυρη μετά την εξόφληση του κόστους συμμετοχής. Μετά την επιβεβαίωση της εγγραφής σας, θα σας σταλεί το link (σύνδεσμος) για την παρακολούθηση του σεμιναρίου

Διοργανωτής

Tax Advisors IKE
Τηλέφωνο: 210 5786911
Email:
Ιστοσελίδα: Δείτε τη σελίδα του οργανωτή
0